GAL |     

Maiores de 45 anos

Proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos.

Reclamacións ás cualificacións

Os candidatos e candidatas poderán presentar unha reclamación ás cualificacións provisionais despois de se publicáren, dentro do prazo establecido pola comisión organizadora e mediante un escrito razoado dirixido á presidencia do tribunal.O prazo de presentaciónde reclamacións ás cualificacións será de tres días hábiles contados a partir da data de publicación das cualificacións provisionais desde o 5de marzo ataas 14.00 horas do 9 de marzo. As solicitudes de reclamación presentaranse preferentemente a través da aplicación informática Nerta. .

Convocatoria M45

Convocatoria M45 (2021)
Procedemento
Impreso M45
Impreso de Taxas (autoeditable)

Tribunal M45

Materia Nome enderezo electrónico
Tema de Actualidade María Rosa Pérez Rodríguez rosa@uvigo.es
Lingua Castelá e Literatura Joaquín Sueiro Justel jsueiro@uvigo.es
Lingua Galega e Literatura Ana María Iglesias Álvarez anaiglesias@uvigo.es

 

Programas e modelos de exame M45

Comentario dun texto ou desenvolvemento dun tema xeral de actualidade: programa - modelo
Lingua Castelá: programa - modelo
Lingua Galega: programa - modelo

Exames M45 de anos anteriores

Exames M45 de anos anteriores

Criterios avaliación M45

Comentario dun texto ou desnvolvemento dun tema xeral de actualidade
Lingua Castelá
Lingua Galega


Última actualización desta páxina: 06/03/2021.