GAL |     

Maiores de 45 anos

Proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos.

Publicación das cualificacións provisionais da proba de Maiores de 45 anos a partir das 15.00 horas.

Os candidatos e candidatas poderán presentar unha reclamación ás cualificacións provisionais despois de publicárense, dentro do prazo establecido pola comisión organizadora e mediante un escrito razoado dirixido á presidencia do tribunal.

As solicitudes de reclamación poderán presentarse no LERD en que se entregase a solicitude de matrícula para a proba, mediante os impresos específicos facilitados para o efecto, ou mediante o procedemento telemático establecido empregando o número de acceso á aplicación informática Nerta facilitado ao alumnado no seu resgardo de matrícula.

A CiUG publicará, na súa páxina web, antes do 27 de marzo de 2020, a data de realización da entrevista persoal e a hora convocada para cada un dos candidatos/as que superase a proba. A realización da entrevista terá lugar na sede da CiUG, situada no 3.o andar da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela.

Convocatoria

Tribunal

Materia Nome enderezo electrónico
Tema de Actualidade María Rosa Pérez Rodríguez rosa@uvigo.es
Lingua Castelá e Literatura Joaquín Sueiro Justel jsueiro@uvigo.es
Lingua Galega e Literatura Ana María Iglesias Álvarez anaiglesias@uvigo.es

Programas e modelos

Entrevista persoal

Exames

Criterios avaliación


Última actualización desta páxina: 11/06/2020.