Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Tecnoloxía Industrial II
 

 

Contidos e Criterios

Modelo de exame (pdf)

Bibliografía

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios de avaliación exame pau setembro 2016 VER

 

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)