GAL |     

Preguntas frecuentes sobre ABAU

Á proba ABAU tes que levar o documento nacional de identidade (DNI) ou documento identificativo (pasaporte, permiso de residencia etc.), o resgardo das taxas de matrícula para as probas e un bolígrafo ou pluma de tinta azul ou negra indeleble (imborrable).

Se é o caso, tamén material axeitado para realizar o exercicio correspondente ás materias de Debuxo técnico II e Deseño, o dicionario de latín‐español ou grego‐español, e unha calculadora non programable e que non teña capacidade gráfica para os exercicios de Matemáticas II, Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais, Física, Química e Economía da empresa.

No exame de Latín II poderás utilizar o dicionario de latín-español/galego. Permitirase o uso do seu apéndice gramatical, sempre que forme parte orixinal e inseparable do mesmo. Non se permitirán as páxinas (interiores ou apéndices) con contidos literarios e de evolución do latín ao castelán ou ao galego. Neste caso deberalo comunicar aos membros da Comisión Delegada, que graparán ou separarán as páxinas mencionadas antes do comezo do exame.

No exame de Grego II poderás utilizar calquera dicionario de grego-español/galego incluíndo o apéndice gramatical que poida levar anexo ese dicionario como parte orixinal e inseparable. Non estará permitido ningún caderno solto nin ningún engadido ao dicionario que non sexa orixinal.

Cando o resultado da media ponderada do 60 % da nota media de bacharelato (NMB) e do 40 % da media das cinco materias da fase obrigatoria (NFO) sexa igual ou superior a 5 e a nota da fase obrigatoria (NFO) sexa igual ou superior a 4:

0,6*NMB + 0,4*NFO ≥ 5
NFO ≥ 4

Unha vez superada a fase obrigatoria (0,6*NMB + 0,4*NFO ≥ 5), a nota de admisión dun mesmo/a estudante pode variar para cada titulación:

Nota de admisión = 0,6*NMB + 0,4*NFO + a1*M1 + a2*M2

sendo a1 e a2 as porcentaxes de ponderación das materias M1 e M2 para esa titulación, e M1 e M2 as cualificacións das dúas materias cursadas polo/a estudante, tal que a1*M1 + a2*M2 é a nota máis favorable para esa titulación.

Non.

Se un/unha estudante se presenta á fase obrigatoria, debe facelo de forma completa, ás cinco materias desta fase: Lingua castelá e literatura II, Lingua galega e literatura II, Historia de España II, Primeira lingua estranxeira II e a materia xeral do bloque de materias troncais que cursou segundo a modalidade ou o itinerario de bacharelato cursado (Matemáticas II, Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II, Latín II ou Fundamentos da arte II). Se non se presenta a algunha destas materias será cualificado cun 0 nesa materia. Non se garda ningunha nota das materias da fase obrigatoria para outras convocatorias.

Non.

Na fase obrigatoria hai que examinarse do idioma estranxeiro cursado como primeira lingua estranxeira no bacharelato.

Si.

Na fase voluntaria podes examinarte como segunda lingua dun idioma estranxeiro cursado ou non cursado que sexa distinto do cursado como primeira lingua (artigo 3 da Orde PCI/12/2019, do 14 de xaneiro). Os idiomas estranxeiros que se recollen nas ABAU, tanto para primeira lingua coma para segunda lingua, son inglés, francés, italiano, alemán ou portugués.

Se estás exento/a de Lingua e literatura galega II de segundo de bacharelato, non tes que examinarte de galego nas ABAU e a túa nota será a media das catro materias da parte obrigatoria.

A materia troncal de modalidade da fase obrigatoria é sempre a mesma, pois ten que ser a cursada como troncal de modalidade en bacharelato.

As materias da fase voluntaria poden cambiarse en cada convocatoria das ABAU.

Non.

Esta é unha materia troncal de opción, polo que só se utiliza nas ponderacións da fase voluntaria.

Non.

Todo o estudantado que se presente á fase obrigatoria ten que examinarse nesta fase de Lingua castelá e literatura II, Lingua galega e literatura II, Historia de España II, Primeira lingua estranxeira II e da materia xeral do bloque de materias troncais que cursou segundo a modalidade ou o itinerario de bacharelato cursado (Matemáticas II, Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II, Latín II ou Fundamentos da arte II).

Si.

Na fase voluntaria un/unha estudante pode examinarse de materias cursadas ou non cursadas no bacharelato.

Si.

O estudantado de ciencias e ciencias sociais examinarase na fase obrigatoria das matemáticas que cursou como troncal xeral e poden examinarse da outra materia de matemáticas na fase voluntaria.

O resto de estudantado pode examinarse na fase obrigatoria de Latín II ou de Fundamentos da arte II, e pode examinarse das dúas materias de matemáticas na fase voluntaria.

Non.

Hai unha audición que forma parte do exame de Primeira lingua estranxeira, pero este ano 2020 está suspendida como consecuencia da reorganización dos exames.

Si, se a cualificación é igual ou superior a 5 puntos.

Un/Unha estudante pode ter un máximo de cinco materias que lle ponderan: as catro da fase voluntaria e a troncal xeral de modalidade da fase obrigatoria. O sistema informático collerá, para cada titulación universitaria, as cualificacións das dúas (de entre estas cinco materias) que mellor nota de admisión lle resulte ao/á estudante.

Si, se a cualificación é igual ou superior a 5 puntos.

A cualificación desta materia utilízase dúas veces: para calcular a media das cinco materias da fase obrigatoria e tamén para ponderar, xunto ás outras catro (como máximo) da fase voluntaria que se utilizan, para calcular a nota de admisión.

Si.

Calquera estudante pode matricularse na fase voluntaria das materias que desexe. Un/Unha estudante que curse un bacharelato de, por exemplo, ciencias sociais pode examinarse na parte voluntaria de materias desa especialidade ou de calquera das outras especialidades.

Non.

Hai un total de vinte e dúas materias que teñen exame nas ABAU: Historia de España II, Lingua castelá e literatura II, Lingua galega e literatura II, Primeira lingua estranxeira II, Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais, Fundamentos da arte II, Matemáticas II, Latín II, Debuxo técnico II, Artes escénicas, Segunda lingua estranxeira II, Física, Xeografía, Cultura audiovisual II, Química, Grego II, Bioloxía, Historia da arte, Xeoloxía, Historia da filosofía, Economía da empresa e Deseño.

A estrutura dos exames das ABAU pódese consultar na páxina web da CiUG. Tamén se poden ver os exames de cursos anteriores e os criterios de corrección.

Este estudantado tamén ten que cursar obrigatoriamente unha das 4 materias troncais xerais con vinculación a modalidade de bacharelato (Matemáticas I, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, Latín II ou Fundamentos da Arte II), polo tanto tamén ten que examinarse desta materia na súa Fase Obrigatoria das ABAU.

Seguindo o marco lexislativo en vigor, establécese un único proceso de revisión. Neste novo proceso de revisión analizarase en primeiro lugar se houbo algún erro material na corrección (preguntas sen corrixir ou erros nas sumas). No caso de existir algún erro material modificarase a cualificación, tanto á alza coma á baixa. Esta cualificación, P, pasa a ser a nova cualificación provisoria.

Deseguido realízase unha segunda corrección por un novo corrector/a. Se esta segunda cualificación, S, ten unha diferenza menor de dous puntos con P, a cualificación definitiva será a media aritmética: (S+P)/2. Se a diferenza entre S e P é de dous ou máis puntos, un terceiro corrector/a efectuará unha nova corrección, indicada por T, e a cualificación definitiva será a media aritmética das tres: (P+S+T)/3.

Si.

Debes solicitar que exames desexas ver corrixidos, despois do proceso de revisión.

Si.

A nota da parte obrigatoria é unha única cualificación e consérvase a mellor das cualificacións.

Na fase voluntaria, consérvase a mellor cualificación de cada unha das materias das que te examines. Cada nota de materias da fase voluntaria só se conserva durante dous cursos.

Debe de terse en conta que no proceso de admisión ten prioridade o estudantado que ten superada a ABAU na convocatoria ordinaria ou anteriores, polo que se melloras a nota de admisión esta non terá efectos ata o curso seguinte.

Non.

A segunda lingua estranxeira non pode coincidir coa que te examinaches como primeira lingua estranxeira (artigo 3 da Orde PCI/12/2019, do 14 de xaneiro).

Si.

Neste caso, se o alumno/a é repetidor pode examinarse da mesma troncal específica que se examinou na parte obrigatoria para subir nota. En todo caso, esta nova nota non ten influencia na nota da parte obrigatoria.

Non.

Se cursaches bacharelato e un ciclo, a aplicación informática Nerta que xestiona o acceso, elixe como vía de acceso a que che sexa mais favorable.

Como o alumnado de Bacharelato non pode elixir como segunda lingua a mesma que utiliza na parte obrigatoria, tampoco é posible para o alumnado de FP que ten superada a Fase Obrigatoria da proba ABAU pola vía de Bacharelato.

Si.

Aínda que este tema pode ser parecido ao caso de bacharelato, no que non está permitido examinarse como segunda lingua do mesmo idioma ca na primeira lingua, como nos ciclos non está expresamente prohibido por ningunha norma, consideramos que é posible.

Si.

Nas normas de realización do exame, de obrigado cumprimento para todo o alumnado da ABAU, aparece indicado a obrigatoriedade de que todos os alumnos e alumnas deberán ter os pavillóns auditivos despexados para verificar que non se usan dispositivos auditivos non permitidos.

En consecuencia, o uso do pano na cabeza está permitido sempre e cando permita cumprir a anterior norma.

Si, pero hai que ter en conta se o país dos estudos ten convenio de acceso con España ou non. As condicións do acceso determínaas a UNED.

Podes acceder se reúnes os requisitos de acceso á universidade no teu país de orixe.

Tes que solicitarlle á UNED (Universidade Nacional de Educación a Distancia) unha credencial que acredite que reúnes os requisitos de acceso á universidade no teu país de orixe. A credencial é un título suficiente para o acceso, e este ordenarase de acordo coa cualificación que figure na credencial.

Aínda que non é obrigatorio realizar as probas de acceso á universidade, se desexas aumentar as posibilidades de acceso, podes mellorar a nota media ata 4 puntos mediante a realización da fase voluntaria das probas. Se es estudante de sistemas educativos da Unión Europea, podes facelo a través da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED). Se xa tes a credencial da UNED e tes residencia en Galicia, podes examinarte da fase voluntaria das ABAU a través da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

Podes acceder homologando os teus estudos ao sistema educativo español. A cualificación tras a homologación é a nota de acceso aos estudos universitarios.

Os trámites de homologación dos estudos pódense realizar no Ministerio de Educación ou nas comisións de educación das embaixadas de España no exterior. Se o enderezo postal que indicas na solicitude se atopa en Galicia, podes realizar o trámite a través da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. A credencial de homologación é título suficiente para o acceso á universidade. Este ordenarase atendendo á cualificación da credencial de homologación.

Aínda que non é obrigatorio realizar as probas de acceso á universidade, se desexas aumentar as posibilidades de acceso podes mellorar a nota media ata 4 puntos mediante a realización da fase voluntaria das probas. Podes facelo a través da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED). Se tes residencia en Galicia, podes examinarte da fase voluntaria das ABAU a través da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

A solicitude de homologación, no caso de que estea pendente de resolución, ten un valor de 5 puntos, condicionada a concesión da homologación. Esta nota poderá modificarse cando se resolva a homologación, co valor que se che recoñeza para as titulacións que non teñan todas as prazas cubertas.

Se a homologación se resolve negativamente, causará baixa na universidade sen que os estudos cursados causen ningún efecto.

Si.

Non hai ningunha normativa que o impida. En concreto, un alumno/a de EUA pode presentarse a inglés e un alumno brasileiro/a pode presentarse a portugués.

Non.

Só podes facer a fase voluntaria. A túa nota de acceso á universidade é a que figura no título homologado. Se queres subir a nota de admisión, podes facer a fase voluntaria para sumarlle á nota de acceso as notas da fase voluntaria coas ponderacións que correspondan.

Os exames das PCE da UNED poden consultarse na páxina web desta universidade.