Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Literatura Universal
 

 

Contidos

Selección de autores

Estrutura da proba

Modelo de exame

Lecturas obrigatorias

Bibliografía recomendada

e ademais:

Hamlet .guía de lectura
Frankenstein ou o Moderno Prometeo.guía de lectura
Poemas Alberto Caeiro.guía de Lectura.

Criterios de Correción

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios avaliación da proba de setembro 2016

 

 

 

 

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)