Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Debuxo Artístico
Debuxo ArtísticoGrupo de traballoOrientaciónsContidosEstructuraModelo de exameCriterios de corrección

Criterios xerais de avaliación para o curso 2009-2010

 

No primeiro exercicio terase en conta os seguintes aspectos:

-A composición.
-O estudo do claroscuro.
-As relacións de proporcións entre os obxectos.
-A capacidade expresiva da técnica gráfica escollida.
-A capacidade de análise e síntese da imaxe.

A puntuación máxima será de 5 puntos.

No segundo exercicio a  avaliación contemplará os seguintes aspectos:

-A capacidade creativa do alumno, tanto na comprensión como na expresión, mediante o debuxo das formas que se van representar.
-O coñecemento do material empregado, a súa adecuación ó debuxo realizado e a capacidade expresiva da técnica gráfica.
-A composición.
-A capacidade de representa-lo imaxinado.

A puntuación máxima será de 5 puntos.