Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Procedemento de Admisión

 

 

I.- TITULACIÓNS CON LÍMITE DE PRAZAS:

1.-NORMATIVA DE CARÁCTER XERAL:

A solicitude de acceso poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establezan (NERTA) ou entregándoa debidamente cuberta nos LERD.

Cada alumno/a poderá presentar un único impreso de solicitude, no que indicará -por orde de preferencia- ata un máximo de cinco titulacións diferentes nas que desexa matricularse, podendo chegar ata un máximo de dez se as solicitudes corresponden a titulacións iguais impartidas en diferentes centros.

É fundamental a orde de preferencia, posto que o alumno/a será admitido nunha única titulación, que será aquela de maior preferencia na que acade a nota do último alumno admitido. Unha vez admitido nunha titulación, o resto das titulacións solicitadas de menor preferencia eliminaranse automaticamente da lista de agarda.

É imprescindible indicar correctamente o código das titulacións ás que se solicita acceso, xa que a asignación de prazas se leva a cabo informaticamente a partir deste código que indica o nome da titulación e o campus no que se imparte.

Na convocatoria de setembro non se ofertarán as titulacións que teñan todas as prazas esgotadas pola matrícula de xuño, ou aquelas nas que a CiUG estimase que existen datos obxectivos que aconsellen esta acción.

As universidades desestimarán as solicitudes de acceso que non cumpran cos requisitos esixidos nas convocatorias de preinscrición. Contra esta decisión, os afectados poderán presentar reclamación ante o presidente da CiUG, nos prazos establecidos para o efecto.

A resolución da reclamación correspóndelle á CiUG e será asinada polo delegado ou delegada do reitor/a da universidade na que se imparte a ensinanza universitaria que motivou a reclamación.

2.- REQUISITOS PARA O ACCESO:

Poderán acceder ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia (SUG) as persoas que reúnan calquera dos seguintes requisitos:

a) Ter superada a PAU establecida no RD 1892/2008, do 14 de novembro, ou segundo normativas anteriores, estando en posesión de calquera dos títulos e certificados que se indican a continuación:

  • Título de bacharelato relacionado nos artigos 37 e 50.2 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
  • Título de bacharelato establecido pola Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.
  • Certificado acreditativo de ter superado o curso de orientación universitaria.
  • Certificado acreditativo de ter superado o curso preuniversitario.
  • Calquera outro título que o Ministerio de Educación declare equivalente, a estes efectos, ao título de bacharelato regulado pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

b) Posuir un título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño ou de Técnico Deportivo Superior, aos que se refiren os artigos 44,53 e 65 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, ou títulos equivalentes.

c) Estar en posesión do título de Bacharelato Europeo en virtude das disposicións contidas no Convenio polo qure se establece o Estaturo das Escolas Europeas, feito en Luxemburgo o 21 de xuño de 1994 ou estar en posesión do Diploma do Bacharelato Internacional, expedido pola Organización do Bacharelato Internacional, con sede en Xenebra (Suiza).

d) Estar en posesión de títulos, diplomas ou estudos de Bacharelato de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou doutros Estados cos que España subscribise acordos internacionais nesta materia, cando ditos estudantes cumpran os requisitos académicos esixidos nos seus sistemas educativos para acceder ás súas Universidades. (Credencial expedida pola UNED).

e) Estar en posesión de títulos, diplomas ou estudos, diferentes dos equivalentes aos titulo de Bacharelato, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, ou de Técnico Deportivo Superior, obtidos ou realizados nun Estado membro da Unión Europea ou noutros Estados cos que España subscribise acordos internacionais nesta materia, en réxime de reciprocidade, cando ditos estudantes cumpran os requisitos académicos esixidos nos seus sistemas educativos para acceder ás súas Universidades. (Credencial expedida pola UNED).

f) Estar en posesión de títulos, diplomas ou estudos obtidos ou realizados en sistemas educativos de Estados que non sexan memebros da Unión Europea, ou doutros Estados cos que non se teñan subscrito acordos internacionais para o recoñecemento do título de Bacharelato en réxime de reciprocidade, homologados ou declarados equivalentes ao Bacharelato do Sistema Educativo Español. (Deberán homologar o seu título, diploma ou estudo equivalente- Art. 4 do RD 412/2014).

g) Ter superada a Proba de Acceso á Universidade para maiores de 25 anos, prevista na disposición adicional vixésimo quinta da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, ou tela superada, no sistema Universitario de Galicia, segundo normativas anteriores.

h)Ter superada a Proba de Acceso á Universidade para maiores de 45 anos, prevista no artigo 42.2 da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, na redacción dada pola Lei Orgánica 4/2007, do 12 de abril.

i) Estar en posesión dun título universitario oficial de Grao ou Máster, un título dos correspondentes á anterior ordenación das ensinanzas universitarias(Diplomado, Enxeñeiro Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Enxeñeiro ou Arquitecto) ou títulos equivalentes.

j) Estar en condicións de acceder á universidade segundo ordenacións educativas anteriores á establecida polo RD 1892/2008, do 14 de novembrfo, non contempladas nos apartados anteriores.

3.- OFERTA DE PRAZAS:

. 3.1.-COTA XERAL:

As prazas da cota xeral adxudicaranse aos estudantes que reúnan algún dos seguintes requisitos:

a) Ter superada a PAU establecida no RD 1892/2008, do 14 de novembro, ou segundo normativas anteriores, estando en posesión de calquera dos títulos e certificados que se indican a continuación:

  • Título de bacharelato relacionado nos artigos 37 e 50.2 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
  • Título de bacharelato establecido pola Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.
  • Certificado acreditativo de ter superado o curso de orientación universitaria.
  • Certificado acreditativo de ter superado o curso preuniversitario.
  • Calquera outro título que o Ministerio de Educación declare equivalente, a estes efectos, ao título de bacharelato regulado pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

b) Posuír un título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño ou de Técnico Deportivo Superior, aos que se refiren os artigos 44, 53 e 65 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, ou títulos equivalentes.

c) Posuír a Credencial expedida pola UNED de cumprir os requisitos esixidos para o acceso á universidade nos sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ao doutros estados cos que España subscribise acordos internacionais nesta materia, segundo o previsto no artigo 38.5 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

d) Ter solicitada a homologación do seu título, diploma ou estudo equivalente ao título de Bacharelato do sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea, ou pos de outros estados cos que se teñan subscrito acordos internacionais aplicables a este respecto, en réxime de reciprocidade, cando ditos estudantes non cumpran os requisitos académicos esixidos nos seus sistemas educativos para acceder ás súas Universidades.

e) Ter solicitada a homologación do seu título, diploma ou estudo equivalente ao título de Bacharelato do sistemas Educativos de Estados que non sexan membros da Unión Europea cos que non se teñan subscrito acordos internacionais para o recoñecemento do título de Bacharelato en réxime de reciprocidade, homologados ou declarados equivalentes ao Bacharelato do Sistema Educativo Español.

f) Estar en condicións de acceder á universidade segundo ordenacións educativas anteriores á establecida polo RD 1892/2008, do 14 de novembro, non contempladas nos apartados anteriores.

3.2.- COTA DE RESERVA PARA COLECTIVOS:

Do número de prazas ofertadas en cada titulación con límite de prazas para os diferentes colectivos, reservaranse as seguintes porcentaxes:

a) Titulados/as universitarios ou equivalentes: (2 por 100)

Para aqueles que estean en posesión dunha titulación universitaria oficial ou equivalente reservarase o 2 por 100 das prazas totais de cada titulación.

b) Alumnado con grao de discapacidade igual ou superior ao 33%:( 5 por 100)

Para o alumnado que reunindo os requisitos académicos correspondentes, teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior o 33% ou padeza menoscabo total da fala ou perda total da audición, así como para aqueles estudantes con necesidades educativas especiais permanentes asociadas ás condicións persoais de discapacidade que durante a súa escolarización anterior precisasen recursos extraordinarios, reservarase o 5 por 100 das prazas totais de cada ensinanza universitaria.

Non obstante, e en atención ás persoas con discapacidade, cando non se oferte unha ensinanza universitaria na convocatoria extraordinaria, por terse cuberto a totalidade das prazas na convocatoria ordinaria e algunhas das prazas desta cota de reserva fose acumulada á cota xeral na convocatoria ordinaria por non concorreren solicitantes suficientes, as universidades poderán aumentar as prazas, ata completar o 5 por 100, para que accedan os estudantes con discapacidade que participen na convocatoria extraordinaria.

c) Alumnado coa Cualificación de Deportista de Alto Nivel: (3 por 100)

Para os estudantes que, reunindo os requisitos académicos correspondentes, fosen acreditados como Deportistas de Alto Nivel polo Consejo Superior de Deportes - mediante resolución do seu presidente- e sexan publicados no BOE antes do 15 de xuño do ano en curso, así como aqueles estudantes que, reunindo os requisitos académicos correspondentes, acrediten mediante certificado do Consejo Superior de Deportes ou do organismo competente da correspondente Comunidade Autónoma a condición de Deportista de Alto Rendemento ou que cumpran os requisitos que estableza o Consejo de Coordinación Universitaria, reservarase unha porcentaxe do 3 por 100 das prazas totais de cada titulación, agás nas titulacións de grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, e grao en Fisioterapia, nas que se reservará un 8 por 100.

d) Maiores de 25 anos: ( 2 por 100)

Para os estudantes maiores de 25 anos que teñan superada a PAU para maiores de 25 anos reservarase unha porcentaxe do 2 por 100 das prazas totais de cada titulación.

e) Maiores de 40 anos: ( 1 por 100)

Para os estudantes maiores de 40 anos que acrediten experiencia laboral ou profesional reservarase unha porcentaxe do 1 por 100 das prazas totais de cada titulación.

f)Maiores de 45 anos: ( 2 por 100)

Para os estudantes maiores de 45 anos que teñan superada a PAU para maiores de 45 anos reservarase unha porcentaxe do 2 por 100 das prazas totais de cada titulación.

De acordo co disposto no artigo 48.2 do RD 1892/2008, do 14 de novembro, as prazas obxecto de reserva que queden sen cubrir polos anteditos colectivos, serán acumuladas ás ofertadas polo réxime xeral, en cada unha das convocatorias de admisión, agás o disposto para os deportistas de alto nivel no RD 971/2007, do 13 de xullo, para os que as cotas de reserva do colectivo se manterán nas diferentes convocatorias de preinscrición que se leven a cabo ao longo do curso.

3.3.- ORDE DE PRELACIÓN NA ADXUDICACIÓN DE PRAZAS:

A asignación de prazas nas titulacións con límite de prazas farase atendendo aos seguintes criterios de preferencia:

a) Estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en convocatorias ordinarias ou extraordinarias de anos anteriores.

b) Estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria extraordinaria do ano en curso.

c) O alumnado que presente na convocatoria extraordinaria a súa solicitude para o ingreso terá prioridade de setembro na adxudicación de prazas, aínda que superase a PAU ou os estudos que lle habiliten para acceder á universidade na convocatoria ordinaria en curso ou en anos anteriores.

3.4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DE PRAZAS:

As solicitudes que, atendendo aos criterios recollidos no punto anterior, estean en igualdade de condicións, ordenaranse en función da nota de admisión que corresponda, expresada con tres cifras decimais e redondeada á milésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior, tendo en conta o disposto no artigo 55 do RD 1892/2008, de 14 de novembro, polo que se regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e os procedementos de admisión nas universidades públicas españolas e no artigo 48 da Orde do 24 de marzo de 2011 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia [DOG, 4 de abril de 2011].

4.- TITULACIÓNS SEN LÍMITE DE PRAZAS (de matrícula inmediata):

Para o acceso á titulacións sen límite de prazas non é necesario facer ningunha solicitude de admisión ou preinscrición.

O alumnado que cumpra os requisitos legalmente esixibles e o xustifique debidamente poderá matricularse no prazo establecido a tal efecto polas universidades.