Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Procedemento de Admisión

 

TITULACIÓNS CON LÍMITE DE PRAZAS:

1.- NORMATIVA DE CARÁCTER XERAL:

A solicitude de acceso deberá facerse a través da aplicación informática NERTA (https://www.edu.xunta.es/nerta/PaxinaInicio.do) ou entregándoa debidamente cuberta nos LERD.

Cada alumno/a poderá presentar unha única solicitude, na que indicará -por orde de preferencia- ata un máximo de cinco titulacións diferentes nas que desexa matricularse, podendo chegar ata un máximo de dez se as solicitudes