Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Química
 

Circular Informativa nova

Orientacións novas

Indicacións sobre a formulación novas

Modelo de exame novo

Criterios xerais de corrección

Libro Prácticas

Taboa Periódica nova

Valoracións das PAU xuño- setembro 2016 novas

-----------------------------------------------------------------------

Criterios avaliación ABAU setembro 2017

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.