Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Química
 

 

 

Circular Informativa nova

Orientacións

Indicaciones para la formulación novo

Modelo de exame

Criterios xerais de corrección

Libro Prácticas

Taboa Periódica nova

Valoracións das ABAU setembro 2018 novo

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

 

quimicamodelo18