Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Química
 

Circular Informativa

Orientacións

Indicacións sobre a formulación

Modelo de exame

Criterios xerais de corrección

Libro Prácticas

Taboa Periódica nova

Valoracións das PAU xuño- setembro 2015 nova

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios avaliación setembro 2016

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)