Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Química
 

 

Criterios avaliación ABAU setembro 2018

Circular Informativa nova

Orientacións novas

Indicaciones para la formulación novo

Modelo de exame novo

Criterios xerais de corrección

Libro Prácticas

Taboa Periódica

Valoracións das ABAU setembro 2017 novo (actualizado 18/10/2017)

 

 

º

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

 

quimicamodelo18