Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Química
 

 

Actualizado a 05/10/2017

Circular Informativa nova

Orientacións novas

Indicaciones para la formulación novo

Modelo de exame novo

Criterios xerais de corrección

Libro Prácticas

Taboa Periódica

Valoracións das ABAU xuño- setembro 2017 novo (actualizado 18/10/2017)

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

 

quimicamodelo18