Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Matemáticas II
 

Circular informativa nova

Orientacións xerais novas

Criterios xerais novos

Modelo de Exame novo

Taboa de distribución N(0,1) aqui

Actualizado con data 30/01/2017

 

 


 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.