Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Matemáticas II
 

Nota informativa
Neste curso mantéñense as mesmas orientacións xerais, criterios xerais de avaliación e modelo de exame do curso pasado.

Circular informativa

Orientacións xerais

Criterios xerais

Modelo de Exame

Taboa de distribución N(0,1) aqui

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios avaliación ABAU setembro 2017


 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.