Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Lingua Galega e Literatura
 

Circular informativa nova

Estrutura e directrices xerais da proba nova

Modelo de exame

Máis propostas de modelos de exame

Criterios de corrección do exame modelo

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios avaliación ABAU xuño 2017

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.