Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Lingua Galega e Literatura
 

Circular informativa nova

Modelo de exame

Máis propostas de modelos de exame

Criterios de corrección do exame modelo

 

Actualizado a 06/02/2017

 

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do l, 23 de xuño de 2008)