Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Lingua Castelá e Literatura
 

Documentación actualizada a 01/10/2017

Enquisa para os centros sobre as leturas obrigatorias

Circular informativa nova

Modelo de exame novo

 

 

 

Criterios avaliación ABAU setembro 2017

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.