Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Latín II
 

Circular informativa nova

Materiais novos

Modelo de exame novo

 

Actualización del 01/02/2017

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.