Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Lingua estranxeira II: Inglés
 

 

Circular nova

Orientacións novas

Estrutura e organización da proba nova

Modelo de exame novo

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Actualizado a 03/02/2017

 

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.