Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Lingua estranxeira II: Inglés
 

Criterios avaliación ABAU setembro 2018

Circular nova (actualizado a 17/10/2017)

Modelo de exame novo (actualizado a 10/10/2017)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Criterios avaliación ABAU setembro 2018

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.