Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia de España
 

Circular informativa nova (actualizado con data 31/10/2017)

Modelo de exame novo

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Criterios avaliación ABAU setembro 2017

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.