Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia de España
 

 

Circular Historia de España- Directrices ABAU 2019

Criterios avaliación ABAU Xuño 2018

Respostas a dúbidas frecuentes sobre o exame de Historia de España da ABAU actualizado a día 22/05/2018

Circular informativa

Circular con información complementaria para a ABAU 2018

Modelo de exame

Resolución do modelo de exame

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Criterios avaliación ABAU setembro 2017

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.