Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia de España
 

BLOG do Grupo de Traballo de Historia de España ABAU:

https://grupotraballohistoriaespana.blogspot.com/

Directrices ABAU 2019

Circular-Características exame ABAU 2019

Anexo-Modelo de exame

Nova Nota aclaratoria

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.