Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia de España
 

Circular informativa cos resultados das ABAU 2019 (21/10/2019)

BLOG do Grupo de Traballo de Historia de España ABAU:

https://grupotraballohistoriaespana.blogspot.com/

Directrices ABAU novo

Características exame ABAU novo

Anexo-Modelo de exame

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.