Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia de España
 

Criterios de avaliación ABAU 2019 xullo

BLOG do Grupo de Traballo de Historia de España ABAU:

https://grupotraballohistoriaespana.blogspot.com/

Directrices ABAU novo

Características exame ABAU novo

Anexo-Modelo de exame

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.