Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia de España
 

 

Criterios de avaliación ABAU 2019 xuño

 

BLOG do Grupo de Traballo de Historia de España ABAU:

https://grupotraballohistoriaespana.blogspot.com/

Directrices ABAU 2019

Circular-Características exame ABAU 2019

Anexo-Modelo de exame

Nova Nota aclaratoria

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.