Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Física
 

Circular Informativa nova (actualizado 26/01/2017)

Orientacións Xerais para o profesorado nova (actualizado 26/01/2017)

Modelo de exame (pdf)

Prácticas: Orientacións xerais

Problemas propostos para as probas

 

---------------------------------------------------------------------------

Criterios avaliación ABAU xuño 2017

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.