Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Física
 

Circular Informativa nova (actualizado 26/01/2017)

Orientacións Xerais para o profesorado nova (actualizado 26/01/2017)

Modelo de exame (pdf)

Prácticas: Orientacións xerais

Problemas propostos para as probas

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)