Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Física
 

 

Circular Informativa nova (actualizado a 29/09/2017)

Orientacións Xerais para o profesorado novas (actualizado a 29/09/2017)

Modelo de exame (pdf) novo

Prácticas: Orientacións xerais novo (actualizado a 13/04/2018)

Exercicios para a preparación das probas

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.