Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia da Filosofía
 

Circular para os centros nova

Consideracións xerais sobre a proba

Estrutura do exame

Exemplo exame

Criterios de avaliación do exame

 

Textos

  • Galego Seguinte
  • CastelánSeguinte

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios avaliación ABAU setembro 2018

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.