Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia da Filosofía
 

Circular para os centros

Consideracións xerais sobre a proba

Estrutura do exame

Exemplo exame

Criterios de avaliación do exame

 

Textos

  • Galego Seguinte
  • CastelánSeguinte

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actualizado a 03/02/2017

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)