Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Economía da empresa
 

Actualizado con data 25/09/2017

Circular informativa nova

Orientacións do grupo de Traballo novas

Estrutura da proba nova

Modelo de exame (pdf) novo

Criterios de corrección novos

Bibliografia

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios avaliación ABAU setembro 2017

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.