Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Economía da empresa
 

 

Orientacións do grupo de Traballo

Estrutura da proba

Modelo de exame (pdf)

Criterios de corrección

Bibliografia

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios de avaliación exame pau setembro 2016 VER

 

 

 

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)