Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Economía da empresa
 

Circular informativa nova

Orientacións do grupo de Traballo novas

Estrutura da proba

Modelo de exame (pdf)

Criterios de corrección

Bibliografia

Páxina actualizada a día 31/01/2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.