Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Economía da empresa
 

 

Criterios avaliación ABAU setembro 2018

Circular informativa nova

Orientacións do grupo de Traballo novas

Estrutura da proba nova

Modelo de exame (pdf) novo

Criterios de corrección novos

Bibliografia

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios avaliación ABAU setembro 2017

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.