Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Bioloxía

Estandares avaliables

Orientacións xerais novas

Modelo novo

Instruccións modelo exame novas

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.