Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Bioloxía

Circular informativa nova

Estandares avaliables novos

Orientacións xerais novas

Instruccións Xerais novas

Modelo nova

 

Actualizado a 03/02/2017

 


 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.