Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Bioloxía

Criterios avaliación ABAU xuño 2018

Instrucción xerais novas

Circular informativa nova

Estandares avaliables novos

Orientacións xerais novas

Instruccións Xerais novas

Modelo novo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios avaliación ABAU setembro 2017

 


 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.