Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Cultura Audiovisual II
 

Actualizado a 03/11/20Crit17

 

Criterios de avaliación ABAU setembro 2018

Orientacións xerais do grupo de traballo novas

Contidos novos

Modelo de exame novo

 

Actualizado a 24/02/2017

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.ce o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.ación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)