GAL |     

Maiores 25 anos

Proba de acceso á universidade para Maiores de 25 anos.

Aprazamento da proba de maiores de 25 anos ata novo aviso

resolución

Publicación das cualificacións provisionais da fase xeral.

Os candidatos e candidatas poderán presentar unha reclamación ás cualificacións provisionais despois de publicárense, dentro do prazo establecido pola comisión organizadora e mediante un escrito razoado dirixido á presidencia do tribunal.

O prazo de presentación de reclamacións ás cualificacións será de tres días hábiles contados a partir da data de publicación das cualificacións da fase xeral e da fase específica (do 23 de marzo ata as 14.00 horas do 25 de marzo).

As solicitudes de reclamación presentaranse preferentemente a través da aplicación informática Nerta ou nos LERD cubrindo o impreso de reclamación facilitado para o efecto.

Convocatoria

Tribunal

Programas e Modelos

Exames

Criterios de Avaliación


Última actualización desta páxina: 13/03/2020.