GAL |     

Maiores 25 anos

Proba de acceso á universidade para Maiores de 25 anos.

Convocatoria fase específica para o acceso á universidade de Maiores de 25 anos

Resolución
Horario

Publicación das cualificacións provisionais da fase xeral.

Os candidatos e candidatas poderán presentar unha reclamación ás cualificacións provisionais despois de publicárense, dentro do prazo establecido pola comisión organizadora e mediante un escrito razoado dirixido á presidencia do tribunal.

As solicitudes de reclamación presentaranse preferentemente a través da aplicación informática Nerta ou nos LERD cubrindo o impreso de reclamación facilitado para o efecto.

Convocatoria

Tribunal

Programas e Modelos

Exames

Criterios de Avaliación


Última actualización desta páxina: 18/06/2020.