GAL |     

Lexislación

Acordo das Universidades públicas dos Sistema Universitario de Galicia sobre os procedementos de admisión aos estudos universitarios oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia.

DOG Nº 41, martes 27 de febreiro de 2024, RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2024, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2022/23, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2024/25.

BOE Nº 23, viernes 26 de enero de 2024, Orden PJC/39/2024, de 24 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2023-2024.

BOE Nº 183, sábado 30 julio de 2016, Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

LEY ORGÁNICA  3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).


REAL DECRETO 412/2014, do 6 de xuño polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanazas universitarias oficiais de Grao.


DOG Nº 66, Orde do 24 de marzo do 2011 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia.

Resolución da Valedora do Pobo


Última actualización desta páxina: 27/02/2024.