GAL |     

Lexislación

DOG Núm. 86, mércores, 6 de maio de 2020, RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2020, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 26 de febreiro de 2020 pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21.

DOG Núm. 46, luns 9 de marzo de 2020, RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2020, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2020/21.

BOE Num. 113, Jueves 23 de abril de 2020, Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020. 

BOE Num. 43, miércoles 19 febrero de 2020, Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las característica, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2019/2020.

BOE Num. 183, sábado 30 julio de 2016, Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.


Real Decreto 412/2014, do 6 de xuño polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanazas universitarias oficiais de Grao.


Orden del 24 de marzo de 2011 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia.


Última actualización desta páxina: 03/06/2020.