GAL |     

Lexislación

Acordo das Universidades públicas dos Sistema Universitario de Galicia sobre os procedementos de admisión aos estudos universitarios oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia.
- Curso 2021-22- 

DOG Nº 37, mércores 24 de febreiro de 2021, RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2021, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2020/21, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2021/22.

BOE Nº 113, jueves 23 de abril de 2020, Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020. 

BOE Nº 11, miércoles 13 enero de 2021, Orden PCM/2/2021, de 11 de enero, por la que se determinan las característica, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2020/2021.

BOE Nº 183, sábado 30 julio de 2016, Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).


REAL DECRETO 412/2014, do 6 de xuño polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanazas universitarias oficiais de Grao.


DOG Nº 66, Orde do 24 de marzo do 2011 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia.

Resolución da Valedora do Pobo


Última actualización desta páxina: 11/11/2021.