GAL |     

Admisión no Sistema Universitario de Galicia

Solicitudes de admisión (Preinscrición) para cursar ensinanzas universitarias oficiais de grao no Sistema Universitario Galego.

Datas máis importantes 2024

 

Admisión no Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Para a admisión no Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte é requisito previo a superación dunha proba física, que recibe cualificación de Apto/Non apto. Ata o de agora, a Universidade de Vigo recoñecía o resultado da proba da Universidade da Coruña, pero non se daba reciprocidade. Para a admisión do próximo curso, os resultados das probas físicas levadas a cabo por ambas universidades na ABAU 2024 serán recoñecidos en todo o Sistema Universitario Galego (SUG).

Solicitude de admisión (preinscrición) curso 2023/24

Solicitude de admisión (preinscrición) curso 2023/24

Anexo de prazas

Formulario de solicitude de preinscrición
Formulario de solicitude de preinscrición alumnado titulado universitario

Quen desexe acceder ao Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte na UVigo e na UDC, ademais de solicitar a admisión (preinscrición) a través dos procedementos telemáticos que estableza a CIUG, terá que realizar as probas específicas de aptitude salvo as persoas que estén exentas deste requisito.

Titulacións

Ponderacións para o curso 2024/25 (publicadas no DOG nº3 do 04/01/2024)


Última actualización desta páxina: 29/01/2024.