GAL |     

Admisión no Sistema Universitario de Galicia

Solicitudes de admisión (Preinscrición) para cursar ensinanzas universitarias oficiais de grao no Sistema Universitario Galego.

Convocatoria extraordinaria oferta de prazas e titulacións 

Xa están publicadas as cualificacións da convocatoria extraordinaria da
ABAU. Comeza a fase de preinscrición para os graos que ofertan prazas
para alumnado que superou as probas na convocatoria extraordinaria, que
rematará o venres 21 ás 23.59 horas.

Oferta de prazas

RECLAMACIÓNS POR SUBSANACIÓN E CORRECCIÓN DE ERROS


Os solicitantes poderán presentar reclamación á súa asignación de prazas no prazo de tres
días hábiles seguintes á publicación da listaxe correspondente. A reclamación, deberase facer
a través do formulario
A CiUG valorará a solicitude e se o considera necesario poderá solicitar documentación
complementaria para a axeitada valoración da mesma.
A resolución da reclamación correspóndelle á CiUG e será asinada polo delegado do reitor da
universidade en que se imparta a ensinanza universitaria obxecto da reclamación. A resolución
da reclamación ponlle fin á vía administrativa. Con carácter xeral, non se producirá unha
comunicación individualizada a cada reclamación. O resultado da reclamación considérase
comunicado ao interesado ou interesada a través das listaxes de asignación de prazas e
indicarase, se é o caso, o prazo para matricularse.

Solicitude de admisión (preinscrición) curso 2023/24

Solicitude de admisión (preinscrición) curso 2023/24

Anexo de prazas

Formulario de solicitude de preinscrición
Formulario de solicitude de preinscrición alumnado titulado universitario

Quen desexe acceder ao Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte na UVigo e na UDC, ademais de solicitar a admisión (preinscrición) a través dos procedementos telemáticos que estableza a CIUG, terá que realizar as probas específicas de aptitude salvo as persoas que estén exentas deste requisito.

Titulacións

Táboa de ponderacións (curso 2023/24)

Proposta de ponderación para o curso 2024/25 e seguintes (valores provisorios)


Última actualización desta páxina: 20/09/2023.