GAL |     

ABAU

Proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade.

Convocatoria de matrícula 

Anexo II  Convocatoria extraordinaria (sedes Comisións Delegadas)

Anexo II Convocatoria extraodinaria alumnado neae

Horario ABAU 

Exames ABAU convocatoria ordinaria e extraordinaria 2024

Materia Exames
Ordiaria
Criterios
Ordinaria
Exames extraordinaria Criterios Extraordinaria
01 Lingua Castelá  PDF PDF PDF PDF
02 Lingua Galega e Literatura PDF PDF PDF PDF
03 Historia de España PDF PDF PDF PDF
08 Historia da Filosofía PDF PDF PDF PDF
11 Inglés PDF PDF PDF PDF
12 Francés PDF PDF PDF PDF
13 Alemán PDF PDF PDF PDF
14 Portugués PDF PDF PDF PDF
15 Italiano PDF PDF PDF PDF
20 Matemáticas II PDF PDF PDF PDF
21 Bioloxía PDF PDF PDF PDF
22 Debuxo Técnico II PDF PDF PDF PDF
23 Física PDF PDF PDF PDF
24 Química PDF PDF PDF PDF
25 Xeoloxía e Ciencias Ambientais PDF PDF PDF PDF
26 Tecnoloxía e Enxeñaría PDF PDF PDF PDF
30 Latín II PDF PDF PDF PDF
31 Empresa e Deseño de Modelos de Negocio PDF PDF PDF PDF
32 Grego PDF PDF PDF PDF
33 Historia da Arte PDF PDF PDF PDF
35 Xeografía PDF PDF PDF PDF
40 Matemáticas Aplicadas as CC. Sociais II PDF PDF PDF PDF
50 Fundamentos da Arte II PDF PDF PDF PDF
53 Deseño PDF PDF PDF PDF
55 Fundamentos Artísticos PDF PDF PDF PDF
56 Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica PDF PDF PDF PDF
54 Debuxo Técnico Aplicado PDF PDF PDF PDF
60 Artes Escénicas PDF PDF PDF PDF
61 Alemán PDF PDF PDF PDF
62 Francés PDF PDF PDF PDF
63 Inglés  PDF PDF PDF PDF
64 Italiano PDF PDF PDF PDF
65 Portugués PDF PDF PDF PDF
70 Debuxo Artístico II PDF PDF PDF PDF
80 Análise Musical II

PDF

audio p1
audio p2
audio p3

PDF

PDF
P1 audio
P2 audio
P3 audio

PDF
81 Coro e Técnica Vocal

PDF

audio p1
audio p2
audio p3

PDF

PDF

p1 audio

p2 audio

p3 audio

PDF
82 Historia da Música PDF PDF PDF PDF
83 Literatura Dramática PDF PDF PDF PDF
90 Ciencias Xerais PDF PDF PDF PDF
91 Movementos Culturais e Artísticos PDF PDF PDF PDF
         

Datas máis importantes 2024

ABAU 2024

Na ABAU de 2024, os currículos estarán determinados, salvo instrución noutro sentido, pola Lei de Educación 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio de Educación (LOMLOE), así como polo Real Decreto 423/2022, de 5 de abril, polo que se estabelecen a ordenación e as ensinanzas mínimas de bacharelato e o Decreto 157/2022, de 15 de setembro, polo que se estabelecen a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 26 de setembro de 2022).

Na actualidade estamos a recibir numerosas consultas sobre o formato das probas e as materias que entrarán nas probas de 2024 que non podemos resolver. Continuamos á espera de que o Ministerio publique o Real Decreto que permita resolver esas dúbidas. Manteremos informados aos centros, estudantes e familias das novidades que teñamos, e lembramos que os pasos son Ministerio, Xunta de Galicia e Universidades.

Ligazóns:
LEI
RD
DOG

Vídeo ABAU 

Vídeo ABAU 

Protocolo ABAU 2024

Protocolo ABAU 

Exames de anos anteriores

Exames anos anteriores 

Grupos de Traballo

Materias obxecto de exame na ABAU

Materias comúns:
Historia de España
Historia da Filosofía
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Galega e Literatura
Alemán
Francés
Inglés
Italiano
Portugués

Materias de modalidade:
Ciencias e Tecnoloxía: 
 
Matemáticas II 
ou
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

Humanidades e Ciencias Sociais:
Latín II
ou
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

Artes Plásticas, Imaxe e Deseño:
Debuxo Artístico II

Música e Artes Escénicas:
Análise Musical II
ou
Artes Escénicas II

Bacharelato Xeral:
Ciencias Xerais

2ª Lingua estranxeira:
Alemán
Francés
Inglés
Italiano
Portugués

Ciencias e Tecnoloxía (dúas materias de opción a elexir):
Bioloxía
Debuxo Técnico II
Física
Xeoloxía e Ciencias Ambientais
Química
Tecnoloxía e Enxeñaría II

Humanidades e Ciencias Sociais (dúas materias de opción a elexir):
Empresa e Deseño de Modelos de Negocio
Xeografía
Grego II
Historia da Arte
Latín II
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

Artes Plásticas, Imaxe e Deseño (dúas materias de opción a elexir):
Debuxo Técnico Aplicado ás Artes Plásticas e ao Deseño II
Deseño
Fundamentos Artísticos
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

Artes Escénicas, Música e Danza (dúas materias de opción a elexir):
Análise Musical II
Artes Escénicas II
Coro e Técnica Vocal II
Historia da Música e da Danza
Literatura Dramática

Bacharelato Xeral (dúas materias de opción a elexir):
Movementos Culturais e Artísticos
As materias de modalidade de segundo curso que se ofrezan no centro.

Alumnado con necesidades de apoio educativo

Procedemento
Normativa 

Solicitude de adaptación ABAU (descarga e envía a ciug@ciug.gal)
anexo I 
anexo II


Corrección exames Dislexia

 


Última actualización desta páxina: 10/07/2024.