Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Referencias legais
 

ACORDO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA SOBRE OS PROCEDEMENTOS DE ADMISIÓN AOS ESTUDOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS DE GRAO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA.
- Curso 2019 – 2020 -

 

DOG Núm. 37, xoves 21 de febreiro de 2019, RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2018/19, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2019/20.

BOE Num. 13, martes 15 enero de 2019, Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las característica, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2018/2019.

LOE-Lomce-Texto refundido

Real Decreto 412/2014, do 6 de xuño polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanazas universitarias oficiais de Grao.,

Real Decreto 1892/2008, de noviembre (derrogado) , polo que se regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grado e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas..

Orden del 24 de marzo de 2011 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia.