Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Referencias legais
Bacharelato LOE

LOE-Lomce-Texto refundido

Real Decreto 412/2014, do 6 de xuño polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanazas universitarias oficiais de Grao.,

Real Decreto 1892/2008, de noviembre (derrogado) , polo que se regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grado e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas..

Orden del 24 de marzo de 2011 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia.

Orden de 8 de abril de 2015 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das asignaturas da fase específica da proba de acceso á universidade no curso 2015/2016 para ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia.