Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Xeoloxía
 

Criterios avaliación xuño 2018

Grupo de traballo

Orientacións xerais

Modelo de exame

 

Criterios avaliación ABAU setembro 2017

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.