Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Xeografía
 

 

Directrices Xerais novo

Enlaces novo

Exame da PAU de setembro de 2011

Criterios de Avaliación da PAU de setembro 2011

 

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)