Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica
Técnicas E.G-PGrupo de traballoOrientaciónsModelo de exame

Modelo de exame

 

OPCIÓN A

Realizar un cartel publicitario para unha campaña antitabaco. Explicar o proceso seguido e as técnicas empregadas para construi-la idea. (10 puntos)

Realizar un cartel publicitario para una campaña antitabaco. Explicar el proceso seguido y las técnicas empleadas para construir la idea. (10 puntos)

OPCIÓN B

Elaborar un mural a partir do seguinte texto. Pódese empregar toda a gama de cores. Explicar o proceso de traballo seguido. (10 puntos)

Elaborar un mural a partir del siguiente texto. Se puede emplear toda la gama de colores. Explicar el proceso de trabajo seguido. (10 puntos)

                “Había un mercadillo de tenderetes verdes como su nombre rezaba. Había de todo: ropa usada, flores, legumbres, juguetes populares de madera y cerámica artesana. Compró un platito de barro cocido en el que una mano ingenua había pintado la Torre de los Clérigos. Estaba seguro de que a su novia le iba a gustar”.

                TABUCCHI, Antonio. La cabeza perdida de Damasceno Monteiro

 

OPCIÓN A

Realizar unha ilustración relacionada coa convivencia de diferentes culturas nun mesmo país. Explicar o proceso de traballo e as técnicas empregadas. (10 puntos)

Realizar una ilustración relacionada con la convivencia de diferentes culturas en un mismo país . Explicar el proceso de trabajo y las técnicas empleadas. (10 puntos)

OPCIÓN B

Realizar unha ilustración a partir dun tema libre. Explicar o proceso de traballo e xustificar as técnicas empregadas e como inflúen estas técnicas na expresión plástica do traballo. (10 puntos)

Realizar una ilustración a partir de un tema libre. Explicar el proceso de trabajo y justificar las técnicas empleadas y cómo influyen estas técnicas en la expresión plástica del trabajo. (10 puntos)