Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica
 

 

Material para facer o exame de TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA
                                                                                                          
Na aula facilitarase papel básico de 250 gr. A3. Os alumnos poden traer todos os materiais que consideren que lles poden resultar útiles para realizar calquer posible exercicio práctico, dacordo cos contidos da asignatura.

Non se permitirá o uso de elementos que fagan ruido e que distorsionen a tranquilidade dos demáis alumnos, necesaria para realizar os exames en condicións óptimas. Por  exemplo secadores de pelo.

Orientacións do grupo de traballo ao currículo

Modelo de exame

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.