Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación
Adobe Acrobat X Pro

 

Lingua estranxeira II: Portugués
 

Orientacións

Modelo de exame

Estrutura da proba

Criterios específicos de avaliación

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Criterios de avaliación exame pau setembro 2016 VER

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)