Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia da Música e da Danza

 

Grupo de traballo

 

Circular pau 2013-2014

Obxectivos xerais da materia

Orientacións

Criterios de avaliación

Bibliografía e enlaces

Descriptores das audicións

 

Criterios de avaliación exame pau setembro 2016 VER

 

 

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)