Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Matemáticas aplicadas
ás Ciencias Sociais
InstruciónsCriterios de corrección

Grupo de Traballo

 

Directora:

Ángeles Fernández Sotelo

mangeles.fernandez.sotelo@usc.es