Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Matemáticas aplicadas
ás Ciencias Sociais
 

Circular informativa nova

Orientacions xerais novas

Criterios xerais novos

Modelo de exame novo

Taboa de distribución N(0,1) aqui

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios avaliación ABAU xuño 2017

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.