Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Matemáticas aplicadas
ás Ciencias Sociais
 

Actualización 31/10/2017

Circular informativa nova

Orientacions xerais

Criterios xerais

Modelo de exame novo

Taboa de distribución N(0,1) aqui

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios avaliación ABAU setembro 2017

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.