Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Matemáticas aplicadas
ás Ciencias Sociais
 

Criterios avaliación ABAU setembro 2018

Circular informativa nova

Orientacions xerais

Criterios xerais

Modelo de exame novo

Taboa de distribución N(0,1) aqui

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.