Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Lingua estranxeira II: Inglés

Circular para os departamentos de Inglés dos centros de Ensino Secundario (2011 / 2012)

 

1. As probas do curso 2010/2011

O Grupo de Traballo fixo constar que as probas se levaron a cabo sen incidencias tanto en xuño como en setembro. A nota media de inglés na proba de xuño foi de 5.72 e na de setembro 4.05.

2. Comentarios e suxestións dos correctores (2010 / 2011)

Nivel de coñecementos demostrado

Xuño: o nivel variaba moito dun centro a outro; peor co ano pasado.

Setembro: moi baixo nivel; mala presentación

Xuño 2011

Contidos: (1-5)

Aspectos Formais (1-5)

Amplitude de coñecementos        

3.50

Presentación                   

3.50

Precisión e rigor                     

3.25

Lexibilidade                    

3.00

Capacidade de análisis               

3.00

Ortografía e puntuación  

3.00

Capacidade de síntesis               

3.00

Corrección gramatical     

3.00

 

Coherencia                 

     
3.50

Setembro 2011


Contidos: (1-5)


Aspectos Formais (1-5)

Amplitude de Coñecementos        

2.25

Presentación                   

3.00

Precisión e rigor                         

 
2.50

Lexibilidade                    

3.00

Capacidade de análise              

2.25

Ortografía e puntuación  

2.50

Capacidade de síntese              

2.50

Corrección gramatical     

2.25

 

Coherencia                      

2.00

 

Principais suxestións e comentarios dos correctores/as:

Xuño:
Peor do que era de esperar dado o feito de que o exame foi moi accesible.

Setembro:
Moitos non entenderon os textos; moitísimos erros gramaticais, sobre todo orde de palabras.

Xerais: Os correctores sinalan que fai falta máis práctica en composición (menos frases e esquemas preelaborados), máis práctica no uso de correctores con sentido, máis precisión gramatical ao redactaren, máis práctica en facer resumos (fanos demasiado longos, repiten exemplos concretos, non saben extraer ideas principais), máis práctica en ir directamente ao gran en contestar preguntas. Tamén din que se debería prestar maior atención á caligrafía e presentación en xeral e que hai que por énfase en que os alumnos/as non deben contestar ás preguntas 1 e 4 con frases copiadas do texto.

Audición:
Algúns alumnos/as seguen a escribir A, B, C.

(Importante: as opinións dos correctores non son, necesariamente, compartidas polos membros do Grupo de Traballo)

A continuación, algúns erros comúns subliñados polos correctores/as:

* = incorrecto
1. Concord: S/Pl.; *people is / *this people; *too much marriages; *others causes; *it are going to; *women is; *this places / *these place / *that rivers, *every days, *much people thinks, etc. (confusion de “other” e “another”)

2. Verb tenses and verb forms: *you will married; *they thinked; *I’m worry; *people have did bungee jumping; *jumping isn’t been; *he don’t (en vez de “didn’t” cando é pasado); *he writed; *they don’t be;

3. False friends and words confused: how / like / as /; make / do; fly / flight; sure / secure / safe; sing / sign; couple / pair / partner; other / another; lose / loose; marry / marriage / married; notice / news / new; live / life; dead / died / death; pass / spend; fall / fail; success / exit / event; more / a lot (of) / very / much / many, eg *“very people”; try / prove; ancient / old; diary / daily; health / healthy; choice / choose; a little / a few; nowadays / actually; good / well.

4. Articles (generic use): *the divorce / *the women / *the secrets of the life. *(the) next / last week etc.

5. Plural forms: *womens / *childrens / *man / *bodys; *lifes.

6. Comparatives: *more .. that…; *the same that / than …; *more old / young; confusion between comparative and superlative forms.

7. Possessives and reflexives: confusion between and wrong use of “his” / “its” / “her” / “hers” / “their” / “theirs” / *“themself” / *”theirselves”.

8. Misspelt words: *nervious; *wich; *whith; *decission; *exciteing; *recibe, *practique; especialmente frecuente é a falta do segundo consonante cando o inglés o require (*acording to; *coment; *apearance).

9. Invented words: *determinate / observate / descuidate; *deportist; *magnific; *miedous; *afortunate / *afortunately; *detallist; *comprensive; *actuate; *convivence; *they have fracased; *to supperate the problem; *equivocated; *families are compost of; *insupportable; *periodist; *arquitect; *disfrut

10. Invented expressions: *year a year / *day a day / *to have 20 years / *in the actually / *you are reason; *it likes me; *he born / borned; *I am agree; *he use to; *fish likes me;

11. Subject / verb are reversed, or the subject is simply not present: *many think is dangerous; *are right; *is important.

12. Adjectives: adjectives in plural (*differents families; *certains prototypes; *biologicals feelings) and placed after the noun (*a country very important); they don’t know the right order of adjectives.

13. Prepositions: *think in; *insist in; *become in.

14. Modal verb groups: *must can; *must to…; *will keeping; *they will can to go; *he can has; *it will must be perfect; *I am will waiting; *to can.

15. Interrogatives: *You went? *You can fly? *Who they are? *Was there the plane? *How do you are?

16. Complex and Multi-verb structures: *I want that you will be happy; *I want that you know; *I went for see; *due to more young people prefer; *she decided to don’t do it.

17. Punctuation: Absence of commas and full stops, also confusion about where to put one and the other.

18. Mal uso (ou non-uso) de presente perfecto nas redaccións.

19. Cláusulas relativas mal formadas. Confusión entre “that”, “what” é “which”.

20. Formulas repeated too frequently: “on the one hand … on the other hand”, “In my opinion…”; “The text speaks about…”

Suxestións e Información do Grupo de Traballo de Inglés para os Departamentos de Inglés dos Centros de Educación Secundaria

1. Recoméndase ós profesores de inglés de Bacharelato que accedan á páxina web de inglés da CiUG para consultar as directrices e exemplares de exames pasados, con vistas a unha mellor preparación dos seus alumnos/as (consultar especialmente as probas de audición).

2. Infórmase ós centros que a selección de exames faise ao azar e públicamente, polo que o Grupo de Traballo non pode influir na dificultade relativa das dúas convocatorias (xuño e setembro).

3. Non se prevén trocos nas probas de 2011 / 2012 en relación coas de 2010 / 2011.

4. A pesar da vontade expresada polo goberno de España de introducir unha proba oral para o curso 2011/2012, aínda o Grupo de Traballo non ten información sobre o tema. En canto se saiba algo ao respecto, faránselles ós centros tal información.