Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Lingua estranxeira II: Francés
 

 

Directrices xerais da proba novas

actualizado a 06/02/2017

 

 

 

 

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)