Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia da Filosofía

 

Grupo de traballoFichas curricularesEstruturaModelo de exameTextos

FICHAS CURRICULARES

 

1. FILOSOFÍA ANTIGA(I)Historia da Filosofía

PLATÓN

Curriculo

Cualificación sobre 10

 

I. Marco histórico  e conceptual

 1. A formación da polis grega.
 2. Antecedentes presocráticos: Heráclito, Parménides e Anaxágoras.
 3. Os sofistas e Sócrates.

Ponderación:
2,5

 

II. Comprensión Temática

 1. A teoría platónica das ideas: Mundo sensible e mundo intelixible e os graos de coñecemento
 2. A concepción política de Platón: antropoloxía Platónica e Vinculación da alma á cidade.

Ponderación:
6

III. Cuestión transversal

Relacións (de semellanza ou diferenza) con outros autores, correntes filosóficas ou épocas da Historia da Filosofía

Ponderación:
        1,5


2. FILOSOFÍA ANTIGA(II)

ARISTÓTELES

Curriculo

Cualificación sobre 10

 

I. Marco histórico  e conceptual

 1. A formación da polis grega.
 2. Antecedentes presocráticos.
 3. O tránsito cara o mundo helenístico.

Ponderación:

 2,5

 

II.Comprensión Temática

 1. Física e metafísica en Aristóteles: hilemorfismo, cambio e causalidade.
 2. Ética e política en Aristóteles: a areté, a idea de polis e a condición de cidadán.

Ponderación:

6

 III.Cuestión transversal

 

 Relacións (de semellanza ou diferenza) con outros autores, correntes filosóficas ou épocas da Historia da Filosofía.

Ponderación:

1,5


3. FILOSOFÍA MEDIEVAL

AGOSTIÑO E TOMÉ

Curriculo

Calificación sobre 10

 

I. Cuestión contextual

 1. Helenismo: Filosofía e cristianismo.
 2. As novas ideas fronteao mundo grego.
 3. A noción de Escolástica e o nacemento da Universidade.
 4. A recepción de Aristóteles. Averroes e o averroísmo latino.

 

Ponderación:
2,5

II. Comprensión Temática

 1. O problema entre razón e fe en Santo Agostiño e en San Tomé.
 2. Lei divina, lei natural e lei positiva en San Tomé.

Ponderación:
6

III. Cuestión transversal

Relacións (de semellanza ou diferenza) con outros autores, correntes filosóficas ou épocas da Historia da Filosofía.

Ponderación:
1,5

 


4. FILOSOFÍA MODERNA(I) Empirismo e racionalismo

DESCARTES, LOCKE E HUME

Curriculo

Calificación sobre 10

I. Cuestión contextual

 1. Renacemento e Reforma.
 2. A vinculación do empirismo e o racionalismo ca revolución científica.

 

Ponderación:
2,5

II. Comprensión Temática

 1. O problema do método: a idea de substancia en Descartes e o problema da veracidade divina.
 2. Fenomenismo e causalidade en Hume.
 3. A idea de “estado de natureza” como fundamento ideolóxico do novo estado burgués: a teoría do contrato social en Locke.

Ponderación:
6

III. Cuestión transversal

Relacións (de semellanza ou diferenza) con outros autores, correntes filosóficas ou épocas da Historia da Filosofía.

Ponderación:
1,5

 

5. FILOSOFÍA MODERNA(II) Ilustración

KANT

Curriculo

Calificación sobre 10

 

I. Cuestión contextual

 1. Factores políticos, sociais e culturais que no século XVIII conducen á  Ilustración.
 2. As novas ideas: progreso, educación ou iluminación, humanidade, civilización, natureza.
 3. Características da razón ilustrada.

 

Ponderación:
2,5

II. Comprensión Temática

 1. A idea kantiana de Ilustración.
 2. A síntese entre racionalismo e empirismo en Kant.
 3. O formalismo moral.

Ponderación:
6

III. Cuestión transversal

Relacións (de semellanza ou diferenza) con outros autores, correntes filosóficas ou épocas da Historia da Filosofía.

Ponderación:
1,5


 

6. FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA (I)

MARX

Curriculo

Calificación sobre 10

 

I. Cuestión contextual

 1. As influencias do socialismo utópico, da esquerda hegeliana e da Economía política.
 2. Revolución industrial e movemento obreiro.
 3. O nacemento das ciencias sociais.

 

Ponderación:
2,5

II. Comprensión Temática

 1. O concepto de alienación.
 2. A análise da mercancía e o concepto de plusvalía.
 3. O materialismo histórico.

Ponderación:
6

III. Cuestión transversal

Relacións (de semellanza ou diferenza) con outros autores, correntes filosóficas ou épocas da Historia da Filosofía.

Ponderación:
1,5

 

7. FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA(II)

NIETZCHE

Curriculo

Calificación sobre 10

I. Cuestión contextual

 1. Un novo marco científico: evolucionismo e  positivismo.
 2. A herdanza da Ilustración.

Ponderación:
2,5

Comprensión Temática

 1. O método xenealóxico.
 2. Crítica da cultura occidental: O nihilismo.
 3. A vontade de poder e o Superhome.

Ponderación:
6

Cuestión transversal

Relacións (de semellanza ou diferenza) con outros autores, correntes filosóficas ou épocas da Historia da Filosofía.

Ponderación:
1,5

 

O