Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Artes Escénicas
 

Circular para os centros

Orientacións para os profesores

Directrices

Criterios e estrutura da proba

Modelo de exame

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios avaliación ABAU setembro 2017

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.