Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Artes Escénicas
 

Textos obrigatorios para este curso novo

Circular para os centros

Orientacións para os profesores

Directrices

Criterios e estrutura da proba

Modelo de exame

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios avaliación ABAU setembro 2017

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.