Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Deseño
DeseñoGrupo de traballoDirectrices xeraisEstruturaCriterios de correcciónBibliografía

Criterios xerais de avaliación

 

Fíxase unha cualificación máxima de 3 puntos para o primeiro apartado de opción e un máximo de 7 para o segundo, considerando:

APARTADO 1 DE OPCIÓN: 3 puntos

En función dos comentarios/análises críticas dos elementos, obxectos ou espazos propostos.

APARTADO 2  DE OPCIÓN: 7 puntos

Bocexos / Proceso de deseño.- Atendendo ós estudos previos (análises/gráficos) realizados mediante esquemas e esbozos a man alzada: 2 puntos

Proposta  Deseño Final .-Adecuación da solución ás hipóteses formuladas e ós comentarios/análises críticas do apartado 1: 3 puntos

Presentación.-  Atendendo á correcta utilización dos sistemas de representación (diédrico, axonométrico ou representación lineal) en cada caso, e/ou ás técnicas que o alumnado considere máis adecuadas (incluídas aquí as técnicas con cor). Tamén se terá en conta a organización da información na lámina A3 de representación final: 2 puntos