Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia da Arte
Historia da ArteGrupo de traballoConsideraciónsEstrutura da probaModelo de exame
VOCABULARIO DE CONCEPTOS E TERMOS ARTÍSTICOS

Ábsida
Altorrelevo
Aparello almofadado
Aparello de cachotería
Aparello de perpiaño
Arcobotante
Arco apuntado
Arco de ferradura
Arco de medio punto
Arco de faixa
Arco formeiro
Arco peraltado
Arco rebaixado
Arquitrabe
Arquivolta
Baixorrelevo
Baldaquino
Baptisterio
Base
Bóveda de aresta
Bóveda de canón
Bóveda de cruzaría
Canon
Capitel composto
Capitel corintio
Capitel dórico
Capitel xónico
Ciborio Claroscuro
Clave dun arco
Color plana
Color primaria
Color secundaria ou binaria
Color complementaria
Columna salomónica
Contraforte
Contraposto
Cornixa
Cadro de Historia
Cadro de xénero
Cúpula
Curva praxiteliana
Deambulatorio
Doela
Espazo límite (escultura. Véxase H. Focillon, “La vida de las formas”)
Espazo medio (escultura. Véxase H. Focillon, “La vida de las formas”)
Entaboamento
Éntase
Escultura de vulto redondo
Escultura exenta
Esfumado/sfumato
Estatua ecuestre
Estatua-columna
Estilo
Friso
Fuste
Iconografía.
Iconoloxía.
Imposta
Liña serpentinata.
Ménsula
Métopa
Modelado
Nártice
Natureza morta/bodegón
Paisaxe
Parteluz
Pendente
Perspectiva xerárquica
Perspectiva aérea
Perspectiva lineal
Pictórico
Piar
Pilastra
Plan central
Planta basilical
Planta cruz grega
Planta cruz latina
Plástico
Presbiterio
Retrato
Rosetón
Técnica de panos mollados
Tímpano
Torso
Tribuna
Triforio
Triglifo
Trompa
Veladura
Xamba