Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Criterios Maiores de 25 anos

 

 

Fase Xeral


1. Comentario dun texto on desenvolvemento
dun tema xeral de actualidade

2. Lingua Castelá
3. Lingua Galega
4. Lingua estranxeira

francés: criterios
Inglés:
criterios
Italiano: criterios
Portugués:
criterios
Alemán: criterios

Fase Específica: Consta de dúas materias obrigatorias para cada opción e unha materia optativa a escoller polo alumnado no momento de matricularse entre as tres materias que se ofertan para cada opción. 

Opción

Obrigatorias

Optativas

A
Artes e
Humanidades
Xeografía:criterios
Historia da Arte:criterios
Debuxo Artístico: criterios
Volume:
Literat. Universal: criterios
Latín:criterios
B
Ciencias
Matemáticas: criterios
Química:criterios
Física:criterios
Bioloxía: criterios
Ciencias da Terra e Ambientais:
C
Ciencias da Saúde
Química:criterios
Bioloxía:criterios
Matemáticas:criterios
Física:criterios
Ciencias da Terra e Ambientais:criterios
D
Ciencias Sociais e Xurídicas
Hªdo Mundo Contemporáneo: criterios
Matemáticas Aplicadas ás CC. Sociais: criterios
Economía da Empresa:
Literat. Universal:criterios
Xeografía:
criterios
E
Enxeñaría e Arquitectura
Matemáticas:criterios
Física:
criterios
Química:criterios
Debuxo Técnico:criterios
Ciencias da Terra e Ambientais: